Ochrana osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů pro tyto webové stránky je společnost BEL Sýry Česko, a.s.

Před tím, než nám sdělíte své osobní údaje a poskytnete nám souhlas s jejich zpracováním, doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tato pravidla ochrany osobních údajů našich zákazníků (dále jen „Pravidla“).

 

 1. ZÁVAZEK K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH DAT ZÁKAZNÍKŮ SKUPINY BEL

„Osobními údaji“ (dále též „osobní údaje“) se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), jež je naším spotřebitelem (zákazníkem); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Skupina BEL často různými způsoby shromažďuje osobní údaje za účelem, abychom co nejlépe plnili požadavky všech našich zákazníků a vytvořili si s nimi co nejsilnější pouto. Můžete si být jisti, že nezveřejňujeme informace, které sdělíte nám a našim značkám.

Naše skupina BEL se zavazuje, že nebude porušovat Vaše soukromí a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovány zcela transparentním a bezpečným způsobem.

Jako součást našeho závazku splnit Vaše požadavky jsme pro naše zákazníky zavedli Pravidla ochrany osobních údajů. Tato Pravidla popisují podmínky, za kterých společnost BEL Sýry Česko, a.s. používá Vaše osobní údaje.

Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů pro tyto webové stránky je společnost BEL Sýry Česko, a.s.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ: ZÁSADY

Při zpracování osobních údajů, společnosti skupiny BEL a další osoby, které se podílejí na zpracování osobních údajů, dbají na to, aby zpracování osobních údajů probíhalo v souladu se zásadami pro zpracování osobních údajů, které jsou stanoveny níže v tomto článku. Ctíme základní práva a svobody subjektů údajů a respektujeme jejich soukromý a rodinný život, obydlí a komunikaci.

Zásada odpovědnosti: společnost BEL Sýry Česko, a.s., se sídlem Pražská 218, 675 26 Želetava, IČO 60714603, jako správce osobních údajů odpovídá za to, že zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s níže uvedenými zásadami a musí být schopen toto dodržení souladu doložit.

 Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti: osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Pro subjekty údajů by mělo být transparentní, že dochází ke zpracování osobních údajů a jak jsou osobní údaje shromažďovány, používány, konzultovány nebo jinak zpracovávány, jakož i v jakém rozsahu tyto osobní údaje jsou či budou zpracovány.

Zásada korektnosti a transparentnosti vyžaduje, aby všechny informace a všechna sdělení týkající se zpracování osobních údajů byly snadno přístupné a srozumitelné a podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

Tato zásada se dotýká zejména informování subjektů údajů o totožnosti správce, resp. společných správců a účelech zpracování a o dalších záležitostech v zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k dotčeným fyzickým osobám a jejich práva získat potvrzení a sdělení zpracovávaných osobních údajů, které se jich týkají. Fyzické osoby by měly být upozorněny na to, jaká rizika, pravidla, záruky a práva existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a jak mají v souvislosti s tímto zpracováním uplatňovat svá práva. Zejména je zapotřebí, aby konkrétní účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, byly jednoznačné a legitimní a aby byly stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů.

Osobní údaje by měly být zpracovány pouze tehdy, nemůže-li být účelu zpracování přiměřeně dosaženo jinými prostředky. Aby se zajistilo, že osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné, měl by správce stanovit lhůty pro výmaz nebo pravidelný přezkum. Měla by být přijata veškerá vhodná opatření, aby nepřesné osobní údaje byly opraveny nebo vymazány.

Zásada účelového omezení: osobní údaje musí být shromažďovány pro určité konkrétní, výslovně a jednoznačně vyjádřené a legitimní účely, které mají být stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; zpracování se nebude týkat zvláštních kategorií osobních údajů (tzv. citlivých údajů, tj. osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby).

Zásada minimalizace údajů: zpracovávané osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné z hlediska účelů, pro které jsou zpracovávány.

Zásada přesnosti: ujišťujeme Vás, že shromažďované osobní údaje budou odpovídající, relevantní a nebudou nadbytečné s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány a zároveň že budou přesné, úplné a bude-li třeba, aktualizované; společnost BEL Sýry Česko, a.s., se sídlem Pražská 218, 675 26 Želetava, IČO 60714603, jako správce osobních údajů přijala veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Zásada omezení uložení: osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Zásada integrity a důvěrnosti: osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zaručuje náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití.

 

 1. SBĚR INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ

Tato Pravidla se vztahují na veškeré zpracování webových stránek http://www.belsyry.cz/ a českých webových stránek skupiny BEL, na které byste mohli být přesměrováni během Vaší navigace.

Osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás (a to i v případě, že s námi komunikujete např. prostřednictvím e-mailu).

Poskytování osobních údajů může být buď zákonným, nebo smluvním požadavkem, anebo požadavkem, který je nutné uvést do příslušné smlouvy. O této skutečnosti, jakož i o tom, zda máte jakožto subjekt údajů povinnost příslušné osobní údaje poskytnout a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů, Vás budeme řádně a včas informovat.

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:

(a) je to nutné pro plnění smlouvy s Vámi jakožto našimi zákazníky;
(b) poskytnete svůj souhlas k tomuto zpracování;
(c) považujeme takové zpracování za nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů, v souladu s Vaším přiměřeným očekáváním a minimálním dopadem na Vaše soukromí; nebo
(d) to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je za daných okolností rozumně nutné nebo jak to vyžadují právní předpisy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s dodáním našich výrobků a poskytováním našich služeb nebudou uchovávány po dobu delší, než vyplývá z platných a účinných právních předpisů, resp. po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

 

 1. DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V závislosti na povaze vztahu, který s Vámi máme, Vás budeme žádat o informace o Vás a/nebo Vašich rodinných příslušnících, jako např.:

 • Kontaktní údaje (např. příjmení, jméno, telefonní číslo, e-mail);
 • Osobní informace (např. datum narození);
 • Údaje o Vaší domácnosti (např. počet osob, věk);
 • Vaše spotřebitelské návyky v oblasti mléčných výrobků/sýrů.

 

 1. OKAMŽIK SHROMAŽDOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V závislosti na účelu, pro který budou Vaše osobní údaje zpracovávány, může shromažďování probíhat v různých časech, včetně:

 • Při kontaktu s naším zákaznickým servisem (otázky, reklamace, atd.);
 • Při účasti na marketingových akcích nebo iniciativách (např. soutěže, hry, newslettery atd.);
 • Při návštěvě internetových stránek skupiny BEL.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Splnění všech Vašich požadavků týkajících se zákaznického servisu;
 • Zlepšení našich produktů zejména díky lepší znalosti Vašich potřeb a přání;
 • Stahování slevových kuponů;
 • Zasílání informačních bulletinů, propagačních akcí nebo nabídek partnerů, pokud jste nám k tomu udělil/a svolení. Odběr těchto bulletinů můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz uvedený v dolní části příslušných e-mailů;
 • Účast na soutěžích;
 • Oslovení relevantním reklamním obsahem na webových stránkách partnerů nebo vydavatelů;
 • Zabezpečení a zlepšení používání webových stránek skupiny BEL (navigace, zabezpečení data atd.).

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ A SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako součást spravování našich vztahů bude nutné v některých případech předat Vaše osobní údaje interním i externím příjemcům:

 • Interně se jedná o autorizované zaměstnance v našich společnostech, zejména:
  • zaměstnance v oblasti IT služeb,
  • zaměstnance v oblasti marketingu
 • Externě:
  • Externí poskytovatelé služeb: Subdodavatelé IT, call centra, dodavatelé tiskařských služeb atd., za účelem splnění Vašich požadavků a zasílání naší komunikace (informační bulletiny, propagační akce nebo nabídky partnerů);
  • Obchodní partneři, společnosti řídící propagační operace, které Vám s Vaším souhlasem umožní získat výhody z našich speciálních nabídek a slev;
  • Reklamní společnosti, které Vám s Vaším souhlasem na svých stránkách poskytnou relevantní obsah (např. prostřednictvím zákaznického publika).
 • Může se také stát, že Vaše osobní údaje budeme nuceni poskytnout státním orgánům, soudům a donucovacím orgánům, bude-li to zákonem požadováno nebo na žádost k tomu oprávněného veřejnoprávního subjektu. Vynaložíme nezbytné úsilí k tomu, abychom Vás o tomto předem informovali, pokud nám to právní předpisy nezakazují.
 • Každý člen skupiny BEL může sdílet své informace se svými pobočkami a ostatními členy skupiny BEL.

 

 1. BEZPEČNOST

Přijetím vhodných technických opatření skupina BEL maximálně usiluje o zabezpečení proti zničení, zaviněné nebo nezaviněné ztrátě či úpravě Vašich osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich vyzrazení.

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země, tedy do země mimo Evropskou unii, nebo mezinárodní organizace.

 

 1. COOKIES

Skupina BEL Vás informuje, že může používat dočasné soubory „cookies“ platné po dobu návštěvy internetové stránky.

Co je “cookie”?

Cookies jsou data ukládána na Vašich počítačích nebo mobilních zařízeních. Mohou být rozlišeny podle jejich jedinečných identifikátorů, které jsou spojeny s Vašimi počítači nebo telefony. Umožňují, abyste neměli špatné zákaznické zkušenosti na Vašich oblíbených webových stránkách, protože si pamatují Vaše chování a preference. Proto nemusíte zadávat Vaše navigační předvolby (jako je umístění, písmo nebo jazyk) pokaždé, když používáte web. Tyto cookies jsou ukládány v RAM Vašeho počítače. Neumožňují, abychom Vás identifikovali; zaznamenávají však informace týkající se navigace Vašeho počítače na webových stránkách (stránky, které jste navštívili, datum a čas Vaší návštěvy, atd.), které můžeme přečíst během Vašich dalších návštěv.

Účelem shromažďování údajů za použití souborů cookies je Vás rozpoznat, když se chcete připojit k Vašemu osobnímu prostoru a zapamatovat si Vaše připojení k internetovým stránkám.

 

Jak a k jakému účelu je používáme?

Zde je tabulka shrnující různé typy souborů cookies, které můžeme použít pro webové stránky veselakrava.cz. Pro snadné používání webových stránek a k tomu, abyste mohli nejdříve prohlédnout vhodný obsah a využít lepšího zobrazení webových stránek, Vám doporučujeme, abyste pochopili, jak jsou tyto soubory cookies používány k poskytování kvalitnějších služeb.

Povinné soubory cookies pro provoz webových stránekFunkční cookies Cookies k přizpůsobení Reklamní cookies
Tyto soubory jsou to nezbytné pro správnou funkci platformy. Jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby klíčových služeb, jako je bezpečné připojení a definování individuálních potřeb ochrany soukromí. Tyto soubory cookies můžete povolit nebo zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči, ale v posledně uvedeném případě nebudete moci platformu používat jako celek.Tyto cookies nám umožňují vyhodnotit návštěvnost webových stránek a vyvíjet zdroje pro zlepšení výkonu. Sledují Vaše pohyby na našich webových stránkách a informují nás o obsahu, který Vás nejvíce zajímá. Díky nim vám můžeme nabídnout více relevantního obsahu a sledovat změny na naší platformě.Tyto soubory cookies nám umožňují lépe Vás poznat. Zaznamenávají Vaše preference a nabízejí Vám informace týkající se Vašeho vkusu. Nepřijetí souborů cookies může znamenat, že neobdržíte personalizované návrhy nebo že budete muset znovu definovat kritéria při každém připojení.Tyto soubory cookies jsou používány k posunu reklam, jejichž obsah obecně odpovídá Vašim potřebám. V našem případě Vám umožní zejména sdílení předmětů z našeho obsahu na sociálních médiích.

Při přístupu na naše internetové stránky byly soubory cookies odeslány do Vašeho prohlížeče a uloženy ve Vašem zařízení.

V nastavení Vašeho prohlížeče si můžete zapnout nebo vypnout jejich ukládání. Pokud však ukládání cookies odmítnete, je možné, že nebudete moci naplno využít funkce, které Vám naše webové stránky nabízejí.

Způsob blokování (odstraňování) souborů cookies se v jednotlivých prohlížečích liší. Konkrétní pokyny najdete v záložce „Nápověda“ ve Vašem prohlížeči. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:

(a)        Internet Explorer (http://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835)

(b)       Firefox (http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored)

(c)        Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647)

(d)       Opera (http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/)

(e)       Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)

(f)        Safari pro iPad a iPhone (http://support.apple.com/kb/HT1677)

Pokračováním používání našich internetových stránek beze změny nastavení ochrany osobních údajů souhlasíte s používáním souborů cookies. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení internetového prohlížeče, zda má internetový prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Internetový prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Chcete-li se dozvědět více o modulech cookies, včetně jejich správy a odstraňování, navštivte www.allaboutcookies.org.

 

 1. VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Pokud jde o ochranu osobních údajů, náleží Vám veškerá práva dle platných a účinných právních předpisů.

Předpisy na ochranu osobních údajů Vám přiznávají následující práva:

1.1  Právo na přístup k osobním údajům, které znamená Vaše právo vyžadovat od nás informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.

1.2  Uplatněním práva na opravu docílíte opravy nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, a to bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování máte jakožto subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

1.3  Právo na výmaz představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

(a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
(b) odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
(c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
(d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
(e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti;
(f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:
(a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
(b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu Evropské unie (např. podle práva České republiky), které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu, kterým jsme pověřeni;
(c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
(d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo
(e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

1.4  Právo na omezení zpracování představuje Vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
(a) popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
(b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
(c) zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
(d) jste vznesl/a námitku proti zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, včetně souvisejícího profilování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie. O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.

1.5  Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že

(a) zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
(b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

1.6  Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud práva využijete, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají.

Pokud jste naším klientem, můžeme Vám zasílat aktuální sdělení související s nabídkou našich výrobků a služeb. Pokud nejste naším klientem, potřebujeme získat před zasíláním našich nevyžádaných sdělení Váš souhlas. V případě, že jste souhlasil/a s přijetím marketingu, ale později jste si to rozmyslel/a, dejte nám, prosím, vědět, abychom Vás mohli odstranit z našich distribučních seznamů. Můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese, nebo využít možnost tzv. „opt-out“ na každém našem nevyžádaném sdělení.

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud byste chtěli využít kteréhokoli z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedené adrese. Můžete také využít vzorovou Žádost subjektu údajů. Vaši žádost můžeme odmítnout, a případně za její vyřízení účtovat poplatek, pouze pokud nám to dovolují příslušné právní předpisy.

Informace, které o Vás zpracováváme, by měly být aktuální a přesné. Informujte nás, prosím, o všech změnách Vašich osobních údajů na níže uvedené adrese.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected], pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna), oficiální internetové stránky: ˂http://www.uoou.cz˃.

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, včetně stížností a žádostí, se lze obrátit na náš zákaznický servis na níže uvedené adrese nebo kliknutím na následující odkaz:

 

 1. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB

Některé z našich internetových stránek Vám mohou nabízet možnost zaslat odkaz na internetové stránky skupiny BEL třetím osobám. V takovém případě budeme muset dočasně uchovat Vaši e-mailovou adresu a e-mailovou adresu takové třetí osoby. Takové zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti BEL jakožto správce nebo pro účely oprávněných zájmů třetí osoby.

Všechny e-mailové adresy, které shromažďujeme za tímto účelem, budou použity pouze k vyřízení Vašeho požadavku a nebudou uchovány po dobu delší než nezbytnou pro požadované zaslání.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Skupina BEL se domnívá, že rodiče musí být informováni o vztazích, které jejich dětem vznikají ve vztahu ke společnosti BEL jakožto správci osobních údajů a jejím značkám. Skupina BEL se proto zavazuje požádat o elektronickou adresu rodičů či opatrovníků uživatelů internetu, kteří jsou mladší 16 let, za účelem zaslání kopie registračního e-mailu zaslaného jejich dětem.

Rodiče a opatrovníci mohou kdykoliv na základě jednoduché žádosti skrze zákaznický servis získat přístup k osobním údajům uloženým o jejich dítěti a pokud si přejí, požádat o jejich vymazání z našich databází. Podobně mohou rodiče a opatrovníci uplatňovat všechna práva, která náleží jejich dětem v souladu s platnými pravidly týkajícími se práv subjektu osobních údajů, a to kontaktováním zákaznického servisu v souladu s podmínkami stanovenými v článku 11 těchto Pravidel.

 

 1. KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE

 Správce osobních údajů: BEL Sýry Česko, a.s., se sídlem Pražská 218, 675 26 Želetava, IČO: 60714603.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů / Zástupce správce osobních údajů: BEL Sýry Česko, a.s

Doručovací adresa: Pražská 218, 675 26 Želetava

E-mail: [email protected]

 

 1. AKTUALIZACE

Tato Pravidla se pravidelně upravují. O tomto vývoji Vás budeme informovat, nicméně doporučujeme, abyste si Pravidla pravidelně četli.

 

 


Máte vyplněny všechny data?
Chyba serveru, kontaktujte prosím správce
Máte email ve správném formátu?
Již jste přihlášen
Chyba serveru, kontaktujte prosím správce