Ochrana osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

 

 1. ZÁVAZEK SKUPINY BEL K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K co nejlepšímu plnění očekávání našich zákazníků a k vytvoření co nejsilnějšího pouta s nimi je skupina BEL často nucena různými způsoby shromažďovat osobní údaje. Je třeba zákazníky ujistit, že tak činíme s maximální péčí o zajištění ochrany veškerých osobních údajů, které si vzájemně mezi nimi a skupinou BEL předáváme.

Skupina BEL se zavazuje, že neporuší Vaše právo na soukromí a že při shromažďování a ukládání Vašich osobních údajů zajistí úplnou transparentnost a bezpečnost.

V rámci tohoto závazku jsme zavedli pravidla pro zpracování osobních údajů našich zákazníků. V těchto „Pravidlech ochrany osobních údajů zákazníků“ (dále jen „Pravidla“) jsou uvedeny podmínky, za nichž bude Skupina BEL Vaše osobní údaje využívat.

Subjektem odpovědným za shromažďování Vašich osobních údajů je společnost BEL Sýry Česko a.s., se sídlem Pražská 218, 675 26 Želetava (dále jen „BEL“).

 

 1. SOUHLAS

„Osobní údaje“ je třeba chápat jako shromažďované informace o fyzických osobách, které nám umožňují přímo či nepřímo identifikovat naše zákazníky.

Než nám své Osobní údaje předáte, doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli tato Pravidla.

BEL bude vaše Osobní údaje využívat především pro účely marketingu (bližší přehled účelů zpracování naleznete v kapitole 7. níže). Budou-li tak právní předpisy vyžadovat, můžeme Vás před jakýmkoli shromažďováním Osobních údajů a pro jeho účely požádat o Váš souhlas. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ: ZÁSADY
 • Oprávněnost: Údaje budou shromažďovány pro konkrétní, výslovné a zákonné účely; zpracování se nebude týkat citlivých údajů (např. národnostní, rasový nebo etnický původ, politické postoje, filosofické přesvědčení nebo náboženské vyznání, členství v odborových organizacích, zdravotní stav a sexuální život, odsouzení za trestný čin, genetické údaje).
 • Relevance: Shromažďované údaje budou odpovídající, relevantní a nebudou nadbytečné s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány;
 • Přesnost: Údaje budou přesné, úplné a, bude-li třeba, aktualizované;
 • Transparentnost: Při shromažďování Vašich Osobních údajů Vás budeme informovat o každém příslušném údaji a oznámení ohledně tohoto shromažďování a postupech a zejména pak o účelu a příjemcích těchto údajů.
 • Ukládání: Údaje budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro něž jsou údaje shromažďovány a zpracovávány;
 • Souhlas: Nestanoví-li právní předpisy jinak, příslušná fyzická osoba musí ke zpracování údajů dát svůj souhlas;
 • Důvěrnost & bezpečnost: Realizací přiměřených technických opatření zajistíme důvěrnost a bezpečnost všech shromážděných Osobních údajů

 

 1. ROZSAH

Tato Pravidla se vztahují na:

 • Každé zpracování Osobních údajů, k němuž může během našeho vztahu se zákazníky dojít.
 • Každé webové stránky Skupiny BEL, zejména webové stránky www.belsyry.cz

 

 1. DRUH SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V závislosti na typu vztahu, který s Vámi máme, Vás budeme žádat o informace o Vás a/nebo Vašich rodinných příslušnících, jako např.:

 • Kontaktní údaje (např. příjmení, jméno, telefonní číslo, e-mail)
 • Osobní informace (např. datum narození)
 • Údaje o Vaší rodině (např. počet osob, věk)
 • Vaše spotřebitelské návyky v oblasti mléčných výrobků/sýrů

BEL se domnívá, že rodiče by měli být informováni o vztahu mezi naší společností a našimi značkami a jejich malými dětmi. Proto se BEL zavazuje, že u uživatelů internetu ve věku do 12 let požádá o e-mailové adresy rodičů/zákonných zástupců tak, aby jim mohla v kopii zaslat každý e-mail, v němž se jejich děti žádají o Osobní údaje. Rodiče/zákonní zástupci budou mít kdykoli právo požadovat přístup k Osobním údajům o svém dítěti a požadovat jejich změnu nebo odstranění z naší databáze zákazníků, obrátí-li se na náš zákaznický servis.

 

 1. OKAMŽIK SHROMAŽDOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše Osobní údaje mohou být shromažďovány v různé době, a to zejména:

 • Při kontaktu s naším zákaznickým servisem (zejména otázky, reklamace)
 • Účastí na marketingových akcích nebo animacích (zejména soutěže, hry, informační bulletiny)
 • Návštěvou našich internetových stránek Skupiny BEL

 

 1. ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Přímá komunikace se spotřebitelem
 • Realizace spotřebitelských soutěží a předání výher
 • Nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

 

 1. ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech bude třeba předat vaše osobní údaje interním nebo externím příjemcům:

 • Interní příjemci jsou oprávněné osoby, zejména:
  • Služby IT
  • Marketingové služby
 • Externími příjemci jsou zejména:
 • Externí poskytovatelé služeb: externí služby IT, call centra, tiskařské služby
 • Obchodní partneři, vedení propagačních agentur
 • Rovněž můžeme potřebovat předat vaše osobní údaje i místním orgánům, je-li to ze zákona požadováno.

 

 1. BEZPEČNOST

Přijetím příslušných technických opatření BEL maximálně usiluje o zabezpečení proti zaviněné nebo nezaviněné ztrátě či zničení vašich Osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich vyzrazení.

 

 1. COOKIES

BEL Vás informuje, že může používat dočasné „cookies“ platné po dobu návštěvy internetové stránky.

Tyto cookies jsou údaji ukládanými v RAM Vašeho počítače. Neumožňují nám zjistit vaši totožnost; na druhé straně ukládají informace o prohlížení nebo o Vašem počítači na internetových stránkách (stránkách, které jste navštívili, datum a čas návštěvy, atd.), které si při Vašich dalších návštěvách můžeme přečíst.

Účelem shromažďování údajů za použití cookies je Vás rozpoznat, když se chcete připojit k Vašemu osobnímu prostoru a zapamatovat si Vaše připojení i k internetovým stránkám.

Jakmile Váš internetový prohlížeč zavřete, cookies se neuchovávají.

Oznamujeme Vám, že máte právo odmítnout ukládání cookies ve Vašem počítači změnou nastavení Vašeho prohlížeče takto:

 • Pokud si prohlížíte internet pomocí Internet Explorer (Microsoft): jděte na menu „Nástroje“, pokračujte na „Možnosti internetu“, klikněte na záložku „Osobní údaje“. Pak „Vyšší nastavení”,  „Vyřadit automatické obsluhování cookies“ a zvolte „Zamítnout všechny cookies” (interní i cizí). Klikněte na „OK“.
 • Používáte-li Firefox: jděte na „Nástroje“, pak na „Možnosti“. V záložce „Osobní údaje“ zaškrtněte „Sdělit internetovým stránkám, že nechci být sledován“. Klikněte na „OK“.
 • Používáte-li Chrome, klikněte na „Nastavení“, pak „Vyšší nastavení“. Pak jděte na „Osobní údaje“, klikněte na „Obsah nastavení“ a proveďte výběr v části Cookies.

Používáte-li jiné prohlížeče než výše uvedené, získejte informace v souborech „Nápověda“ nebo v uživatelské příručce.

 

 1. UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ BEL

Vaše Osobní údaje se nebudou Uchovávat po dobu delší, než je to nezbytné pro účel jejich shromažďování podle platných zákonů.

 

 1. PŘÍSTUP A ZMĚNY

Máte právo kdykoli možnost přístupu k vašim Osobním údajům a můžete požádat o jejich změnu tak, že se obrátíte na náš zákaznický servis na níže uvedené adrese nebo klikněte zde:

BEL Sýry Česko a.s.

Sídlo:
Pražská 218, 675 26 Želetava
Identifikační číslo:
60714603
Spisová značka:
B 1375 vedená u Krajského soudu v Brně

Výrobní závod v Želetava                                                       Kancelář v Praze

Pražská 218                                                                            Meteor Centre Office Park
675 26 Želetava                                                                      Thámova 32,186 00 Praha 8
Tel: +420 568 409 911                                                            Tel: +420 221 111 751
Fax: +420 568 455 411                                                            Fax: +420 221 111 760
Email: info-cz@groupe-bel.com                                              Email: info-cz@groupe-bel.com

Totéž platí v případě, kdy nejsou Vaše Osobní údaje přesné, úplné nebo aktuální: můžete se obrátit na náš zákaznický servis, jak je výše uvedeno.

Rovněž můžete shromažďování nebo zpracování Vašich Osobních údajů odmítnout, a to za stejných podmínek, jak je výše uvedeno. Dále, pokud zjistíte nebo se bude domnívat, že BEL provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat o vysvětlení a/nebo požadovat, aby BEL odstranil takto vzniklý stav.

Veškeré požadavky vyřídíme v co nejkratší době a podle právních předpisů.

 

 1. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB

Některé z našich internetových stránek Vám mohou nabízet možnost zaslat odkaz na internetové stránky skupiny BEL třetím osobám. V takovém případě budeme muset dočasně uchovat Vaši e-mailovou adresu a e-mailovou adresu třetí osoby.

Každá shromažďovaná e-mailová adresa se v takovém případě použije pouze pro daný účel a následně se hned vymaže.

 

 1. AKTUALIZACE

Tato Pravidla se periodicky upravují, takže je doporučujeme pravidelně kontrolovat.